BFM Årsmøde 2021 referat

Referat af årsmøde i Brancheklubben for Film og Mediekomponister
torsdag 2. december 2021 kl 19.00 – 21.30
Koda – Partituret 5 sal – samt på zoom
til stede: Emil Friis Fabritius de Tengnagel, Frans Bak, Halfdan E., Jesper Siberg, Jesper Hansen, Jesper Ankarfeldt, Johan Carøe, Jonas Struck, Jonas Colstrup, Jørgen Lauritsen, Karsten Fundal, Martin Stig Andersen, Nana Jacobi, Nicklas Schmidt, Niklas Schak, Patricio Pock-Steen Fraile, Rune Funch
Online: Andreas Hald, Flemming Nordkrog, Katrine Amsler, Søs Gunver Ryberg
Referent: Lone Nyhuus

 1. VALG af dirigent
  Jørgen Lauritsen blev valgt som dirigent
 2. GODKENDELSE af dagsorden
  Dagsorden blev godkendt, blot med den ændring at der er byttet om på punkt 3 og 4.
 1. PRÆSENTATION OG DISKUSSION af Kodas og BFM’s rådgivningsmodel for film- og mediekomponister.
  Kaspar Lindhardt, Juridisk seniorkonsulent, Koda fortalte om den kommende juridiske ordning. Kort fortalt går det ud på at beskytte medlemmernes rettigheder, og især gøre det ved at se hvordan de kontrakter medlemmerne præsenteres for, forholder sig til
  a. buyout
  b. lovvalg
  c. synkronisering til uvedkommende produktioner.

Med udgangspunkt i 7 af medlemmernes anonymiserede kontrakter er advokaten sammen med Kodas juridiske afdeling og BFM’s bestyrelse på sidelinjen gået i gang med det forberedende arbejde.

Forsamlingen stillede dels spørgsmålstegn ved, om 7 kontrakter var nok til at danne sig et overblik og om advokaten, på trods af stor erfaring, havde nok konkret brancheerfaring. I samme åndedrag henviste nogle af medlemmerne til dygtige udenlandske folk, der kunne kontaktes for at skaffe yderligere information. Begge dele blev taget til efterretning.

Frans Bak orienterede om en verserende sag med skattevæsenet vedrørende dobbeltbeskatning af rettighedspenge. Skattevæsenet fastholder dobbeltbeskatning og Frans kommer til at køre en sag på det. Koda har hjulpet med at få anerkendt, at der er sket beskatning i indtjeningslandet, men kan ikke hjælpe i denne sag, og Frans spurgte, om der var andre med samme med problem? Det var der ikke.

 1. GODKENDELSE Udvalgets mundtlige beretning for 2021 og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2022.
  211202 BFM beretning 2021
 2. DISKUSSION visioner for BFM
  herunder fremlæggelse af VISION, MISSION, INTERESSENT ANALYSE
  Skal der evt lægges et kontingent for at være medlem?
  Beretningen og resultatet af seminardagen med Danske kulturbestyrelser blev fremlagt af den daglige leder.
  210908_2_210818 interessent analyse
  210908_2_mål_mission_vision
  210908_2_SWOT analyse
  Dele af forsamlingen ser gerne mere fokus på det kunstneriske og snævert faglige, og mindre vægt på det politiske og strategiske. Andre dele af forsamlingen pointerer, at det netop er det politiske benarbejde, som er med til at give gode vilkår for kunsten.
  Derudover er der et ønske om at foreningen fortsat arbejder for at åbne sig op for omverdenen og nye medlemmer – og dermed få ny energi – og at foreningen kommunikerer åbent om arbejdsforhold, også gerne de kontraktlige.
  Bestyrelsen blev opfordret til at inddrage medlemmerne i en samtale om hvorvidt, der skal pålægges kontingent – og i så fald hvor stort dette skal være.
 3. GODKENDELSE Ændringer af vedtægter
  211202 Vedtægter for Brancheklubben for Film

Vedtægtsændringerne er vedtaget. Det blev dog pointeret, at man skal kigge på, om det er et krav, at generalforsamlingens punkter står i vedtægterne.

 1. GODKENDELSE Regnskab for 2020 og 2021. Budget for 2022.
  Årsmødet godkendte regnskab og budget.
  20-442BFMregn01
  20-BFMprotokollat
  211130 2020-2022
 1. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag
 1. VALG af politisk udvalg.
  Det siddende politiske udvalg består af Halfdan E, Nicklas Schmidt, Jesper Hansen, Jesper Siberg, og Kristian Eidnes.
  Kristian Eidnes og Nicklas Schmidt ønsker at træde ud af bestyrelsen, mens Jesper Hansen er på valg (og er villig til genvalg).
  På valg er også Anna Rosenkilde, Jesper Ankerfeldt, Niklas SchakPå grund af de netop vedtagne ændringer af vedtægterne var Anna Rosenkilde ’født medlem af bestyrelsen’. Og ved den efterfølgende afstemning om de to resterende pladser i bestyrelsen blev Jesper Hansen genvalgt og Niklas Schak valgt ind. Forsamlingen opfordrede derefter bestyrelsen til så vidt muligt at inddrage den tredje kandidat, Jesper Ankerfeldt, i arbejdet. Dette blev taget til efterretning. 
 1. Eventuelt
  Ingen punkter til eventuelt
  Dirigenten takkede for god ro og orden
da_DKDanish