Årsmøde (GF) 2023 referat

Referat af generalforsamling i Brancheklubben for Film og Mediekomponister
torsdag 9. november 2023 | Koda – kantinen

Til stede:
Anna Rosenkilde, Emil Friis, Frans Bak, Halfdan E, Jesper Siberg, Jesper Hansen, Jesper Ankarfeldt, Karsten Fundal, Kaspar Kaae, Mikkel Maltha, Morten Dalsgaard, Nana Jacobi, Niklas Schak, Patricio Fraile, Povl Kristian Mortensen, Rasmus Zwicki, Rasmus Thaarup, Rune Funch, Tommy Gregersen, Torben Kjær
Ref.: Lone Nyhuus, Andrea Mellerup

17:00– 17:15
Ankomst

Kl. 17:15– 17:30
Orientering om muligheden for at få vederlag fra Performex, når musik, hvor man har medvirket som musiker, er tilgængelig på tv-kanaler og streaming tjenester i tv-distributørernes pakker.
Ved Morten Madsen, chefjurist Dansk Musikerforbund og Jens Skov Thomsen, Chefjurist Dansk Artist Forbund.
Sidder begge i bestyrelsen for performex

For de af BFMs medlemmer som også er udøvende musikere (på musikindspilninger leveret til tv-produktioner), er der mulighed for at få Copydan vederlag gennem Performex for deres musikmedvirken i de pågældende tv-produktioner.
For at indhente vederlaget skal kontrakten sendes ind – og her er det vigtigt, at der er
forbeholdt rettighederne til copydan vederlag (også som musikere). Hvis ikke dette er påført i den oprindelige kontrakt kan det eventuelt skrives ind efterfølgende.
I 2022 drejede det sig om 5,36 mio kr, og beløbet fordeles ud fra en %sats af det oprindelige kontraktbeløb.
For komponister, som leverer færdig indspillet musik, men hvis kontrakt ikke specificerer deres honorar som musiker, deler Performex kontraktsummen op i 50/50 (komponist/musiker).

For at indhente vederlaget skal komponisten indsende navn, cpr og honorar størrelse til Performex.
Se mere her https://www.performex.dk/om-performex/

Præsentation af Kodas og BFM’s modelkontrakt for film- og mediekomponister udgår.
Koda og Producentforeningen har ikke afsluttet arbejdet. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

kl 17.30 – 19.30
DAGSORDEN for generalforsamling  

1. VALG af dirigent
Niklas Schak valgt som dirigent. 
2. GODKENDELSE af dagsorden
dirigenten konstaterede, at dagsordenen var sendt rettidigt ud. Dagsordenen blev godkendt. 
3. GODKENDELSE Udvalgets mundtlige beretning for 2023 og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2024.
Skriftlig beretning er vedhæftet og det er samtidig ansøgningen til Koda for 2024.
Beretningen og planerne blev godkendt uden forbehold.
_3_231109 Koda rapport og ansøgning
_3_231005 polyphonia vejen ind i filmen
 
4. GODKENDELSE Regnskab for 2022 og foreløbigt regnskab for 2023. Budget for 2024.Præsenteres på årsmødet
Budget og foreløbigt regnskab er vedhæftet
Budget og foreløbigt regnskab blev godkendt uden forbehold.
_4_231109 Koda regnskab og budget
  
5. GODKENDELSE af vedtægter med ændringer.
Der er foretaget konsekvent ændring af følgende
– fagpolitisk udvalg til bestyrelse
– Klubben til BFM
Derudover foreslås følgende ændring
DENNE TEKST Der arbejdes efter rullende udskiftning, og på længere sigt stiles efter ligelig fordeling af kønnene (3/ 2). Som det er nu, vil kvinder have fortrinsret for ledige poster bestyrelsen. Dog bør det prioriteres, at der holdes fast i vigtige placeringer og viden.
ERSTATTES AF DENNE TEKST Der arbejdes efter rullende udskiftning, Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen og bestyrelsen forpligtiger sig på at arbejde for at skaffe kandidater af begge køn såfremt det er muligt. Ved en afstemning vil den sidst ledige plads gå til det køn, der ikke i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen.
Forslag til vedtægter er vedhæftet
Ændringer af vedtægter godkendt uden forbehold
https://filmkomponister.dk/vedtaegter/
 
6. Ønsker og visioner for BFM
Herunder faciliteret samtale om følgende emner
– diversitet. Hvad forstår vi ved det og hvordan oplever vi det i BFM?
– inklusion. Hvad forstår vi ved det og hvordan oplever vi det i BFM?
På baggrund af enkelte slides var der en åben samtale om BFM og netværkets rolle i komponistens hverdag og hvad netværket kan gøre for også at inkludere de, som ellers oplever sig som anderledes. Det blev konstateret, at som filmkomponist er man ofte ’på egen hånd’. Her er det, at netværket kan danne en ramme for fælles aktiviteter og en følelse af fællesskab. For at afstemme vores tiltag med de tiltag, der allerede er sat i gang i regi af Koda, skal den daglige leder koordinere med Kodas bæredygtighedskonsulent.
Det blev aftalt at samtalen skal yderligere kvalificeres – evt med oplæg udefra.
af oplagte tiltag, der ligger direkte for, har vi:
– medlemsarrangementerne
-Række ud til komponister, der måske ikke synes de ligner ’de andre’
-blive bedre til at sige goddag. Også til dem, vi ikke allerede kender.
– minde om ’trygt rum’, den anonyme rådgivning om grænseoverskridende adfærd i musik- og kulturbranchen: 7020 9999  
7. Indkomne forslag skal være den daglige leder i hænde senest torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne.
Ændret til torsdag 2. november kl. 12.00
Ingen indkomne forslag
 
8. VALG af politisk udvalg.Det siddende politiske udvalg består af Halfdan E, Jesper Hansen, Jesper Siberg, og Niklas Schak og Anna Rosenkilde.
Jesper Hansen, Anna Rosenkilde er på valg (og er villig til genvalg).
Niklas Schak ønsker ikke genvalg.
Ønsker man at stille op til det politiske udvalg skal det meddeles til den daglige leder senest
torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 12.
Ændret til torsdag 2. november kl. 12.00Jesper Ankarfeldt stiller op til bestyrelsen. Han har givet sit kandidatur følgende ord med på vejen:
Som bestyrelsesmedlem vil jeg især gerne sætte fokus på honoraret man får som komponist. Jeg føler ofte dette er stærkt nedprioriteret – selv på professionelle produktioner. Der er sikkert uendelige grunde, men et par kunne være; Mangel på forståelse fra producere hvad arbejdet består i/kræver. At mange måske har sagt ja til et lavt honorar. At producere tror vi får en masse royalties. At man som komponist undervurderer, hvor stor en opgave er. At der findes gratis musik online.
Jeg vil gerne sætte fokusere på hvordan vi kan hjælpe hinanden både internt og eksternt, for at forbedre vores honorar og forhold.
Jesper Ankarfeldt blev valgt til bestyrelsen.
Til aktivitetsudvalget tilbød følgende ordinære medlemmer at deltage.
Povl Kristian, Frans Bak og Tommy Gee
Det blev noteret, at der fremover skal være stemmesedler og at afstemningen skal foregå anonymt – også selvom der ikke er kampvalg. 
9. Eventuelt
her var der snak om AI, og der blev opfordret til at man kommer til nytårskuren, torsdag 11. januar 2024, hvor der blandt andet vil være oplæg om AI ved Troels Abrahamsen.

 

 

 

 

 

da_DKDanish