BFM årsmøde 2022

REFERAT Årsmøde i Brancheklubben for Film og Mediekomponister
tirsdag 22. november 2022 | Koda – kantinen
Til stede: Jesper Siberg, Jesper Ankarfeldt, Kåre Bjerkø, Emil Friis Fabritius de Tengnagel, Keld Haaning Ibsen, Frederik Magle, Anna Rosenkilde, Rasmus Bosse, Christian Vinten, Sune Carlsson Kølster, Rasmus Zwicki, Nana Jacobi, Theis Vesterløkke, Niklas Schak, Nicklas Schmidt, Peter Due, Halfdan E. Nielsen, Astrid Fabrin, Theo Newton, Josefine Skov, Jesper Hansen
Ref: Lone Nyhuus/Andrea Mellerup  

Kl. 17:00 – 18:00
Præsentation af Kodas og BFM’s modelkontrakt for film- og mediekomponister.
Ved Kaspar Lindhardt, Juridisk chefkonsulent, Koda og Dicle Duran Nielsen, Juridisk chef, Koda.

Dicle og Kaspar fortalte om Kodas arbejde med at beskytte komponisterne og deres rettigheder og hvorfor det i den sammenhæng giver mening at udarbejde et komponistforbehold og en standardkontrakt.
I dette arbejde, og i det medfølgende politiske arbejde har erfaringerne fra de mange indhentede og anonymiserede kontrakter fra BFMs medlemmer været værdifulde.
Der opfordres derfor til, at komponisterne fortsætter med at indsende kontrakter til BFMs sekretariat.

Komponistforbehold er en kortfattet tekst på dansk og engelsk, der kan indsættes eller sendes med sammen med en kontrakt. Teksten viser standarden og den model, der skal følges for at arbejde med danske og evt. europæiske filmkomponister. Hensigten med komponistforbeholdet er at imødegå samarbejdspartneres ønske om buy-out.
Læs mere her

Standardkontrakten eller modelkontrakt giver komponisterne mulighed for at indgå i en forhandling med et relevant forslag til en kontrakt.

Det videre forløb er følgende
1) Kodas jurister orienterer Producentforeningen
2) forbeholdet udleveres til BFMs sekretariat og kan derefter på forlangende sendes til BFMs medlemmer (og evt ligge på filmkomponister.dk)
3) efter endt dialog mellem Koda og Producentforeningen kan standardaftalen udleveres til BFMs medlemmer
4) i samarbejde mellem BFMs sekretariat og Kodas jurister er der fortsat opsamling af erfaringer

Musik til spil forvaltes pt ikke af Koda, og er derfor hverken omfattet af standardaftalen eller modelkontrakten. For de medlemmer, der måtte have brug for det, står BFM medlemmerne Kåre Bjerkø, Sune Kølster og Peter Due til rådighed for kontraktformuleringer. Alle har gode erfaringer med at få udarbejdet kontrakter, der tager hensyn til komponisternes rettigheder.
___

kl 18.00 – 20.00
DAGSORDEN for årsmøde

 1. VALG af dirigent
  Niklas Schak valgt som dirigent  
 2. GODKENDELSE af dagsorden
  dagsorden godkendt
 3. GODKENDELSE Udvalgets mundtlige beretning for 2022 og fremlæggelse af planer for arbejdet i 2022.
  beretningen er nedenfor.
  Der var følgende spørgsmål til beretningen.
  Det kunne være fint, hvis der også indtænkes geografisk diversitet i BFM
  Beretningen er godkendt
   
 4. Ønsker og visioner for BFM
  Skal der være kontingent for at være medlem?
  Og hvad vil dette eventuelt betyde for foreningen og dens driftPunktet er oppe på årsmødet, fordi bestyrelsen på sidste årsmøde. December 2021 blev bedt om at vurdere om det var en farbar vej.
  Bestyrelsens vurdering er, dels at det vil blive en uforholdsmæssig stor opgave at indhente kontingenter fra medlemmer, dels at placeringen som netværk på tværs af Koda organisationerne (med reference til Kodas forpersonskab) giver udmærkede rammer til at udføre vores arbejde.
  Det er hermed besluttet at vi fortsætter sådan.
  Fra medlemmerne er der et ønske om
  – fortsat at være et forum for erfaringsopsamling og vidensdeling
  – styrke tiltag, der kan sætte fokus på filmmusik og filmkomponistens arbejde.
  Det pointeres at alle ideer og tiltag kan sendes ind til sekretariatet og hilses velkommen.
   
 5. GODKENDELSE Regnskab for 2021 og 2022. Budget for 2023.
  Præsenteres på årsmødet og kan ses her 221130 BFM regnskab og budget
  Det færdige regnskab for 2021 blev præsenteret og godkendt. Det samme gjaldt budgettet for 2023, hvor der pga. øgede aktiviteter er et større behov for støtte (en øgning fra 400.000 kr. til 575.000 kr.)
  Samtalen om budgettet er en del af et kommende møde med Kodas forpersonskab, mandag 28. november.
  Forsamlingen pointerede, at BFMs medlemmer bidrager i stort omfang til Kodas indtjening, og at det derfor bør være oplagt, at budgettet imødekommes.
   
 6. Indkomne forslag skal være den daglige leder i hænde senest torsdag d. 18. november 2021 kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne.
  Der er ingen indkomne forslag
 7. VALG af politisk udvalg.
  Det siddende politiske udvalg består af Halfdan E, Jesper Hansen, Jesper Siberg, og Niklas Schak og Anna Rosenkilde.
  Jesper Siberg og Halfdan E er på valg (og er villig til genvalg).
  Ønsker man at stille op til det politiske udvalg skal det meddeles til sekretæren senest tirsdag d. 8. november 2022 kl. 12.
  Der var ingen andre, der havde stillet op, og Jesper Siberg og Halfdan blev valgt til fortsat at sidde i BFMs bestyrelse.
 8. Eventuelt
  Intet under eventuelt

 


ÅRSBERETNING BFM 2022 
HVEM ER VI
BFM, Brancheklubben for Film og Mediekomponister er et netværk for danske komponister, som arbejder med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm samt spil. BFM har 131 medlemmer (en øgning på 7 i 2022) og er støttet af Koda.
BFM er dem, som viser, hvad filmmusik er, kan og skal. På samme måde er vi det sted, man går hen, når man vil have noget at vide om det at lave filmmusik.Under Koda arbejder vi fortsat for at:

Højne selvforståelsen og synligheden af filmkomponisterne. Det gælder både for gruppen som helhed og for den enkelte komponist.
Øge mulighederne for diversitet og specifikt for at få flere kvinder i branchen.
Blive en del af fremtidens filmforlig.

SAMARBEJDE

BFM er etableret som en forening med CVR-nummer 40 34 90 65 og BFMs daglige leder har kontorplads på 5. sal i Kodahuset, hvor Koda-organisationer også sidder. Den placering giver mulighed for at udveksle viden og nyttig information både med Kodas personale, foreningernes ansatte og politiske lag.
Fra vores bestyrelse sidder
– Jesper Siberg som repræsentant i DFI’s kontaktudvalg og i styregruppen for Nordic Film Music Days.
– Jesper Hansen er næstforperson i AUTORs bestyrelse samt forperson for den europæiske komponistorganisations afdeling for musik til audiovisuelle medier, FFACE og næstforperson i ECSA.
BFM er medlem af
– Danske Kulturbestyrelser
– DFI’s råd som egentlig brancheorganisation (siden efteråret 2022).
Derudover er vi en del af samtalerne henimod det kommende filmforlig.
Gennem vores samarbejde med Filmskolens Efteruddannelse fra efteråret 2022 har vi yderligere kontakt til partnere fra det øvrige producerende film- og mediemiljø.
BFM rækker således bredt ud i den danske (og europæiske) skabende kultur- og musikbranche og sætter dermed aftryk på film- og mediekomponisternes arbejdsforhold.

 INTERNATIONALT ARBEJDE
Gennem Jesper Hansens placering i henholdsvis FFACE og ECSA er vi med til at samle og videreformidle viden fra og til det øvrige Europa og dens filmmusikbranche. BFM ønsker fortsat at styrke denne aktivitet og giver mødevederlag og bidrag til Jesper Hansens rejser til og fra møder.
Vores placering i de europæiske organisationer er til gavn for Koda-organisationer.

NORDISK ARBEJDE  
I det Nordiske arbejde i arbejdet med Nordic Film Music Days og HARPA Nordic Film Composers Award er BFM primus motor i afviklingen af de fælles nordiske aktiviteter på de nordiske ambassader i Berlin. Arrangementerne har løbet siden 2010, fra 2016 i Berlin, og er gennem årene vokset til et fast og tilbagevendende punkt i forbindelse med Berlinalen. Igennem Nordic Film Music Days sætter vi lys på filmmusikken, de Nordiske samarbejdsformer og rettighedssystemet indenfor film- og mediebranchen.

POLITISK ARBEJDE
Mange af vores aktiviteter har et sigte på at være til stede, hvor personer fra det politiske lag er til stede. Når vi vælger at lægge aktiviteter i forbindelse med SPOT+ i Aarhus, er det ikke kun for at fortælle om filmmusik til de musikere, der er til stede på SPOT+, og når vi sørger for at få
en filmkomponist (og filmmusik) ind som en del af kulturministerens branchemøder, er det for at være en fortsat synlig medspiller i kultur-politikernes bevidsthed.
Som en del af det politiske arbejde kan vi nævne, at Filmkomponistlinjen på Syddansk Musikkonservatorium på linje med filmens andre a-funktioner, nu har fået egne lokaler på filmskolen.
Ved at være aktivt til stede, er længere fremme i bevidstheden i det politiske lag: filmmusik er en naturlig del af filmmiljøet og komponisten er en del af det kreative hold bag skabelsen af film og tv-oplevelserne.

DET SPIRENDE
Gennem den årlige rundtur til det spirende produktionsmiljø er BFM løbende i kvalificerende samtaler med branchens vækstlag og unge talenter. Fra 2022 foregår en del af disse møder med deltagelse fra NCB, og dermed sikrer vi, at kontakten til Koda/NCB og viden om brugen af filmmusik kommer ud, hvor der er brug for det.
Aktiviteterne prioriteres højt: de er med til at sikre, at BFM, dens medlemmer – og dermed filmmusikken – er en fortsat aktiv kreativ medspiller i audiovisuelle produktioner. Ikke mindst i fremtidens produktioner.

KONTRAKTER
Gennem flere år har det været et stort ønske blandt medlemmerne at få hjælp til kontrakt forhandlinger. På baggrund af diskussion og beslutning fra årsmødet tirsdag d. 19. januar 2021 og derefter årsmødet, 2. december 2021, har vi gennem 2021 og 2022 i samarbejde med Kodas juridiske afdeling, udviklet et komponistforbehold og en modelkontrakt.
Modelkontrakten præsenteres på årsmødet, tirsdag 22. november 2022. I tæt dialog mellem Kodas juridiske afdeling og BFMs bestyrelse vil modelkontrakten løbende blive justeret.
Ved at have en modelkontrakt som grundlaget for kommende samarbejder, er vi med til at sikre film- og mediekomponisternes arbejds- og rettighedsforhold.

KVINDELIGE FILMKOMPONISTER
Brancheklubben for Film og Mediekomponister arbejder for et film og -mediemiljø, præget af rummelighed, diversitet og alsidighed. På nuværende tidspunkt er andelen af kvindelige filmkomponister meget lille, og branchen går dermed glip af et stort potentiale og vigtige stemmer i det kunstneriske udtryk. BFM arbejder for at forbedre kønsbalancen og gøre op med implicitte og ofte ubevidste bias i forhold til kvinder som komponister gennem bl.a:
– Rollemodeller/synlighed: Tilstræbelse af ligelig repræsentation mellem kønnene, når der skal vælges oplægsholdere og andre repræsentanter til BFMs arrangementer.
– Netværksmøder for kvinder og kønsminoriteter i BFM
– En sproglig bevidsthed omkring ligeså ofte at omtale filmkomponisten generelt som en kvinde, som som en mand.
– Opfordre til at mere erfarne filmkomponister (ofte mænd) indgår samarbejder med kvinder i branchen, samt evt. facilitering af dette. – En nogenlunde lige fordeling mellem kønnene i BFMs bestyrelse for så vidt, der ER kandidater til dette.
Fra og med efteråret 2022 kører BFM et netværk for kvindelige filmkomponister. Det overordnede succeskriterie er en bedre kønsbalance, at andelen af indtægter fra de kvindelige film- og mediekomponister bliver væsentligt højere end de nuværende 4 %.

AKTIVITETER – BLANDT ANDET FOR MEDLEMMERNE
I året, der er gået, og i årene, der følger, er det fortsat vores intention at skabe aktiviteter for vores medlemmer, og når det er muligt, inviteres de studerende fra Kandidatuddannelsen i filmkomposition med til arrangementerne.

AKTIVITETER siden sidst

Tirsdag 9.-torsdag 11. november 2021
SEKS INFORMATIONSARRANGEMENTER rundtur til spirende produktionsmiljø
Filmværkstedet København | Filmhøjskolen Møn, Stege | Odense Filmværksted | Aarhus Filmværksted | The Animation Workshop, Viborg | European Film College, Ebeltoft

Torsdag 2 december 2021
ONLINE OG LIVE SEMINAR NFMD365 med den amerikanske komponist, Miriam Cutler
Derefter årsmøde for BFMs medlemmer

Lørdag 12.- og søndag 13. februar 2022.
EVENT, SEMINARER, PRISUDDELING OG SCREENING Nordic Film Music Days 2022
Hybridversion med de nominerede komponister og organisatorer i Berlin, mens alle andre så med on-line.  

Torsdag 17. marts
ONLINE SEMINAR NFMD365 om ’current trends in comtemporary filmscoring’

Onsdag 27. april
MEDLEMSARRANGEMENT DPA hosted by, møde for udvalgte Kodamedlemmer med Jonas Struck. I samarbejde med DPA.  

Onsdag 27. april PRODUCERSKOLEN
INFORMATIONSARRANGEMENT i samarbejde med Filmværkstedet København og NCB.

Lørdag 7. maj
SEKS INFORMATIONSARRANGEMENTER SPOT+ filmmusiktema
To informationsarrangementer, det ene i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium

Onsdag 18. maj
ONLINE OG LIVE SEMINAR NFMD365 Emotionel Dramaturgi med Niels Pagh
I samarbejde med Filmarbejderforbundet.

Mandag 30. maj
DELTAGELSE I SEMINAR med Danske Kulturbestyrelser

Fredag 14. oktober
EVENT OG INFORMATIONSARRANGEMENT Filmmusik på Afstøbningssamlingen
I samarbejde med Statens Museum for Kunst.

da_DKDanish