Vedtægter

 

Vedtægter for Brancheklubben for Film- og Mediekomponister
CVR 40 34 90 65

Brancheklubben for Film- og Mediekomponister , BFM fungerer som et netværk støttet af Kodas Kulturelle Midler. Sammen med Koda arbejder BFM for at skabe gode vilkår for de danske komponister, som først og fremmest arbejder med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm samt spil.

BFMs formål er at sikre en synliggørelse af dansk filmmusik, herunder en øget bevidsthed om musikken som en væsentlig, selvstændig og integreret del af filmen. I klubbens arbejde lægges der i alle henseender særlig vægt på interesserne for danske ophavsmænd.
BFM skal fremme medlemmernes interesser i forhold til andre organisationer, foreninger, offentlige myndigheder m.v. BFM kan sammen med Koda organisationerne indgå aftaler på vegne af medlemmerne. BFM kan endvidere repræsentere danske komponister over for den europæiske film- og mediekomponist forening, FFACE

 1. Medlemskab
  Som medlemmer af BFM kan optages komponister, som har en væsentlig produktion inden for audiovisuelle medier: spil, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm. Det er en ufravigelig forudsætning for optagelse i klubben, at man også er medlem af Koda. Ansøgning om optagelse behandles af BFMs bestyrelse efter kriterier, som fastlægges og offentliggøres.
 2. Medlemspligter
  Ved medlemskab i klubben bliver medlemmet umiddelbart bundet af klubbens til enhver tid gældende vedtægter. Desuden forpligter medlemmet sig til at respektere de aftaler, som bestyrelsen i samarbejde med Koda måtte indgå. Medlemmer som groft bryder med klubbens vedtægter eller aktivt modarbejder klubben og dens renommé, kan ekskluderes.
 3. Årsmødet
  BFMs højeste myndighed er Generalforsamlingen, som er åbent for alle klubbens medlemmer. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 4. kvartal. Generalforsamlingen beslutter klubbens vedtægter. På Generalforsamlingen behandles ledelsens årsberetning og regnskab, og der foretages valg af politisk udvalg. Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent.
  Ændringer af vedtægterne, etiske regler og beslutning om opløsning af klubben kræver, at 2/3 af klubbens medlemmer møder til Generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis der ikke er mødt 2/3 af klubbens medlemmer, men forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer, sammenkaldes med 14 dages varsel et nyt møde, der uanset de mødendes antal kan vedtage det foreliggende forslag med 2/3 stemmeflerhed.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, herunder kandidater til valg til bestyrelsen, skal fremsendes skriftligt til den daglige leder mindst 14 dage før Generalforsamlingen.
  Et nyt møde skal afholdes, når et flertal af det fagpolitiske udvalg eller mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt har begæret det.
 4. Bestyrelsen
  Den daglige ledelse af BFM varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsens medlemmer indstilles for to år ad gangen og godkendes på BFMs årsmøde. Der arbejdes efter rullende udskiftning. Begge køn skal være repræsenteret i bestyrelsen og bestyrelsen forpligtiger sig på at arbejde for at skaffe kandidater af begge køn såfremt det er muligt. Ved en afstemning vil den sidst ledige plads gå til det køn, der ikke i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen.

Under ansvar over for Koda og med årsmødet som rådgivende høringspart har bestyrelsen fuldmagt til at udføre alle løbende forretninger, herunder forestå forhandlinger overfor andre organisationer, foreninger, myndigheder m.v. jf. formålsbestemmelsen i pkt. 2.
Bestyrelsen fungerer som Koda og Koda-organisationernes eksperter på film- og medieområdet.
Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden.

Således vedtaget på BFMs generalforsamling, torsdag 9. november 2023 i Koda huset, Lautrupsgade 9, 2100 Ø

 

 

 

 

da_DKDanish