Vedtægter

 

Vedtægter for Brancheklubben for Film- og Mediekomponister
CVR 40 34 90 65

BFM fungerer som et netværk støttet af Kodas Kulturelle Midler. Sammen med Koda arbejder BFM for at skabe gode vilkår for de danske komponister, som først og fremmest arbejder med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm samt spil.

Klubbens formål er at sikre en synliggørelse af dansk filmmusik, herunder en øget bevidsthed om musikken som en væsentlig, selvstændig og integreret del af filmen. I klubbens arbejde lægges der i alle henseender særlig vægt på interesserne for danske ophavsmænd.
Klubben skal fremme medlemmernes interesser i forhold til andre organisationer, foreninger, offentlige myndigheder m.v. Brancheklubben kan sammen med Koda organisationerne indgå aftaler på vegne af medlemmerne. Klubben kan endvidere repræsentere danske komponister over for den europæiske film- og mediekomponist forening, FFACE

 1. Medlemskab
  Som medlemmer af BFM kan optages komponister, som har en væsentlig produktion inden for audiovisuelle medier: spil, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm. Det er en ufravigelig forudsætning for optagelse i klubben, at man også er medlem af Koda. Ansøgning om optagelse behandles af klubbens fagpolitiske udvalg efter kriterier, som fastlægges og offentliggøres.
 2. Medlemspligter
  Ved medlemskab i klubben bliver medlemmet umiddelbart bundet af klubbens til enhver tid gældende vedtægter. Desuden forpligter medlemmet sig til at respektere de aftaler, som bestyrelsen i samarbejde med Koda måtte indgå. Medlemmer som groft bryder med klubbens vedtægter eller aktivt modarbejder klubben og dens renommé, kan ekskluderes.
 3. Årsmødet
  BFMs højeste myndighed er årsmødet, som er åbent for alle klubbens medlemmer. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 4. kvartal. Årsmødet beslutter klubbens vedtægter. På årsmødet behandles ledelsens årsberetning og regnskab, og der foretages valg af politisk udvalg. Årsmødet kan fastsætte et kontingent.
  Ændringer af vedtægterne, etiske regler og beslutning om opløsning af klubben kræver, at 2/3 af klubbens medlemmer møder til årsmødet, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis der ikke er mødt 2/3 af klubbens medlemmer, men forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer, sammenkaldes med 14 dages varsel et nyt møde, der uanset de mødendes antal kan vedtage det foreliggende forslag med 2/3 stemmeflerhed.
  Årsmødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, herunder kandidater til valg til det politiske udvalg, skal fremsendes skriftligt til sekretæren mindst 14 dage før årsmødet.
  Et nyt møde skal afholdes, når et flertal af det fagpolitiske udvalg eller mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt har begæret det.
 4. Det fagpolitiske udvalg
  Den daglige ledelse af BFM varetages af et fagpolitisk udvalg på fem medlemmer. Udvalgets medlemmer indstilles for to år ad gangen og godkendes på BFMs årsmøde. Der arbejdes efter rullende udskiftning, og på længere sigt stiles efter ligelig fordeling af kønnene (3/ 2). Som det er nu, vil kvinder have fortrinsret for ledige poster bestyrelsen. Dog bør det prioriteres, at der holdes fast i vigtige placeringer og viden.Under ansvar over for Koda og med årsmødet som rådgivende høringspart har det fagpolitiske udvalg fuldmagt til at udføre alle løbende forretninger, herunder forestå forhandlinger overfor andre organisationer, foreninger, myndigheder m.v. jf. formålsbestemmelsen i pkt. 2.
  Det fagpolitiske udvalg fungerer som Koda og Koda-organisationernes eksperter på film- og medieområdet.
  Det fagpolitiske udvalg beslutter selv sin forretningsorden.

Således besluttet på årsmødet, december 2021

da_DKDanish