BFM indkaldelse årsmøde – man. 20. oktober 2014 kl. 19.00

BFM – Brancheklubben for Film- og Mediekomponister
Årsmøde – MANDAG d. 20. OKTOBER 2014 kl. 19.00

Hos Niklas Schak
Great Music
Rådmandsgade 45 A
2200 N

Vi starter årsmødet med at spise sammen
Kl. ca 20.00 starter det egentlige årsmøde.

1.   Valg af dirigent

2.   Udvalgets beretning (se nedenfor) og fremlæggelse af planer for det videre arbejde.
Se også nedenfor.

3.   Regnskab for 2013 og foreløbigt regnskab for 2014

4.   Indkomne forslag Eventuelle forslag skal være sekretæren i hænde senest mandag d. 13. oktober kl. 12, hvorefter de sendes ud til medlemmerne.

5. hvad vil du bruge BFM til?
film- og mediekomponister er mangeartede, forskellige og står i deres daglige virke overfor vidt forskellige udfordringer. Vi vil gerne høre om jeres udfordringer. Kun på den måde finder vi ud af, hvad du vil bruge BFM til, og hvordan vi kan hjælpe jer.
Send gerne helt kort til sekretæren (sig til, hvis du ønsker anonymitet) som så sammenfatter det fremsendte og fremlægger det på årsmødet. Hvor vi forhåbentligt kan tage det første skridt til at finde ud af, hvordan BFM kan hjælpe dig…

6. Det fremtidige BFM
Nedenfor en gennemgang af den ny struktur i BFM. Efter årsmødet sender vi en ansøgning ind til KODAS nationale midler om støtte til dette.

7.   Valg af politisk udvalg
Ønsker man at stille op som kandidat, kan det meddeles til sekretæren. Man kan også melde sig som kandidat på selve aftenen.  Fra det nuværende politiske udvalg ønsker følgende at forsætte: Halfdan E, Jesper Hansen, Jesper Siberg.

8.   Eventuelt

Af hensyn til traktementet er tilmelding absolut nødvendig. Mail: lony@djbfa.dk

Hvis man har spørgsmål er det også muligt at ringe til sekretær, Lone Nyhuus: 23 84 24 56

Vi slutter årsmødet kl. 21.30

 

Lone Nyhuus

Sekretær for Brancheklubben for Film- og Mediekomponister
tlf: + 45 23 84 24 56 – skype: lonyhuus

www.filmkomponister.dk
ÅRSBERETNING
Så er der gået endnu et år i BFM kalenderen, og før vores årsmøde, er det blevet tid til en lille opsummering af de foregående 12 måneder. Der er sket meget i det politiske landskab. Både herhjemme, i Norden og i EU.

Herhjemme har vi yderligere styrket vores samarbejde med DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne (vores moderorganisationer), og vi indgår nu, med største selvfølgelighed i deres politiske tiltag. Jesper Hansen er blevet valgt ind i DJBFAs bestyrelse som suppleant.

Vores arbejde med DFI og filmforliget, fik desværre ikke det helt ønskede resultat, da vi ikke var i stand til at få flere detaljerede punkter til musik, med i deres kontrakt/budget formularer. Men til gengæld var vi en af mange stemmer, der råbte om mere transparens i forhold til budgetterne, og det er blevet et kardinalpunkt for DFI. Lad os håbe, det dermed er slut med mystiske kontraktændringer og ugler i mosen.

I de andre Nordiske lande kigger man nærmere og nærmere på vores struktur, og de første spæde skridt til et tættere nordisk samarbejde blev taget i Helsinki under dette års Harpa uddeling. Der er endda tale om, at BFM kunne være forbillede for andre genreorganisationer på tværs af grænserne i Norden. Også herhjemme har dette været på tale blandt moder-organisationerne, og det er jo særdeles glædeligt.

På Europæisk plan arbejdes der hårdt med at sikre vores rettigheder i fremtiden. Nye direktiver skal implementeres, og en større transparens i udbetalingen af royalties betyder, at filmkomponister står til at få udbetalt en smule mere end tidligere.

BFM har været repræsenteret ved årets to ECSA og FFACE møder i henholdsvis Bruxelles og Kroatien, og har fortsat en plads i komiteen der. Årets Harpa uddeling fandt sted i Espoo, Finland. Kåre Bjerkø var nomineret fra Danmark, for sin musik til ‘Skytten’, og selvom det ikke blev til en dansk sejr i år, må vi igen klappe ad vores nordiske kollegaer, for at have gjort et fantastisk stykke arbejde i forhold til arrangementet. I kan læse mere om året pris her: https://www.facebook.com/NordicFilmMusicDaysHarpa?fref=ts

Nu har alle fem lande været vært for prisen, og derfor er vi gået i fælles tænkeboks over, hvordan prisen skal struktureres i fremtiden. Skal den fortsætte som nu? Skal vi slå os sammen med den nye Grand Scores pris i Berlin? Eller skal der ske noget helt tredje? Vi arbejder tæt sammen i vores nordiske fællesskab NFCN, og vi glæder og meget til at se hvad fremtiden bringer i forhold til Harpa prisen!

Det hele har naturligvis ikke foregået i udlandet. Vi har vanen tro også afholdt en række medlemsarrangementer. ‘Musik til Tv-serier’ og ‘Bag om musikken: Den danske Tv-succes’ fandt sted i henholdsvis København og Odense, og Kåre Bjerkø præsenterede sin digitale bog ‘Den unaturlige musik’ ved et arrangement hos Great Music i Kbh. Læs mere om Kåres bog her: http://denunaturligemusik.dk

Vores kære Lone har trappet ned henover 2014, og tanken var, at hun skulle stoppe helt for BFM til januar. Men omstændigheder har det jo med at blive ændret, så måske (måske!) kan hun fortsætte for os efter årsskiftet også.

På vegne af BFM, Jesper Hansen

PLANER FOR DET VIDERE ARBEJDE:
I løbet af årene har BFM flere gange været i tvivl om hvilken fremtid BFM går i møde.
– Er der behov for os? Og i så fald, fra hvem?
– Er vores nuværende struktur ideel?
– Hvilke behov har danske film- og mediekomponister egentligt, og er det disse som BFM løfter?

I det BFM siddende politiske udvalg er der et ønske om at fortsætte den nuværende udvikling, hvor vi bliver mere og mere integreret i de tre foreninger, og hvor BFM indgår som et netværk på tværs af organisationerne. Kriterierne for at blive medlem af BFM ændres ikke. Man skal stadig være medlem af en af foreningerne, og lave en ansøgning. Men man skal ikke betale medlemskab i BFM.

BFM netværket står for ca. seks årlige medlemsaftener, hvor man med udgangspunkt i faglige emner mødes – og hvor man OGSÅ kan tale om udfordringer i det kulturpolitiske og økonomiske landskab. Vi vil gerne høre jer, hvor I ønsker at mødes med os. Skal det være i ’musikkens hus’ i Lautrupsgade, på skift i jeres studioer, eller noget helt tredje?
Sammen med ønsker fra vores moderforeningers bestyrelser er det inputs fra disse netværksmøder, der er bestemmende for, hvilke politiske emner BFM skal beskæftige sig med. I dette arbejde trækkes medlemmer ind som konsulenter i forhold til kompetencer og erfaringer.

Der ansættes en netværkskoordinator, ca. 200 timer på årsbasis og medlemmerne i det politiske udvalg modtager honorar for indkaldte møder VED SIDEN AF netværksaftenerne. Derudover vil vi henstille til komponistforeningerne, at der betales honorar, når en film og mediekomponist fra BFM deltager i de internationale møder.

Det politiske arbejde varetages udelukkende af moderorganisationerne. Som en konsekvens af ovenstående foreslås følgende budget for 2015:

BUDGET BFM – 2015
INDTÆGTER
Kodas fællespulje

-200000

Kodas fællespulje til Nordisk netværksarbejde

0

DJBFA til politisk arbejde i fht filmforliget
Kontingenter

0,00

-200.000,00

UDGIFTER
Mødehonorarer

60.000,00

Rejser/internationalt arbejde

0,00

Politisk arbejde

0,00

Medlemsarrangementer

60.000,00

herunder EKKO

9.300,00

Forretningsfører

60.000,00

Administration

10.700,00

200.000,00

0,00

 

I tilfælde af at komponistorganisationerne ikke melder sig klar til at varetage de politiske opgaver for film- og mediekomponisterne, tilbyder BFM at fortsætte som hidtil. Dette bør dog ikke forhindre den fortsatte bevægelse henimod at etablere BFM som et egentligt netværk på tværs af komponistorganisationerne.

 

 

da_DKDanish